asfalt lany

Oferta

Asfalt lany - mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości wypełniacza i strukturze zamkniętej, układająca się całkowicie szczelnie i nie wymagająca zagęszczania podczas wbudowywania.

ZASTOSOWANIE

Dzięki swoim właściwościom asfalt lany umożliwia wykonanie trwałych, szczelnych i bezpiecznych warstw asfaltowych, takich jak:

 • warstwa ochronna stosowana w celu ochrony i uzupełnienia powłoki uszczelniającej na:
  • obiektach mostowych,
  • przejściach podziemnych,
  • w garażach pod- i nadziemnych,
  • na podpiwniczonych podwórzach,
  • w budowlach korytowych,
 • nawierzchnie na:
  • obiektach mostowych,
  • ulicach, chodnikach i ścieżkach rowerowych,
  • w torowiskach tramwajowych,
  • parkingach i placach,
  • rampach, zjazdach i podjazdach.

ZALETY

 • zwiększona trwałość nawierzchni,
 • zwiększona odporność na pękanie niskotemperaturowe i powierzchniowe pękanie zmęczeniowe,
 • zwiększona odporność na koleinowanie (brak deformacji w zakresie warstwy),
 • wodoszczelność i nienasiąkliwość,
 • odporność na sole,
 • dobra przyczepność do podłoża,
 • dobra szorstkość (uszorstnienie grysem).

Ze względu na swoje zalety, asfalty lane znalazły szczególne zastosowanie w budownictwie mostowym jako warstwy ochronne izolacji i warstwy ścieralne nawierzchni.

TECHNOLOGIA

Współczesne asfalty lane produkowane są w zautomatyzowanych wytwórniach mas bitumicznych. Zapewnia to niezmienność składu oraz wysoką jakość mieszanki mineralno-bitumicznej. Do transportu asfaltu lanego należy stosować specjalistyczne kotły, wyposażone w system automatycznych podgrzewaczy i mieszadła, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz właściwej struktury i konsystencji mieszanki. Odpowiednio przygotowane podłoże do ułożenia mieszanki powinno posiadać projektowany profil, a jego powierzchnia musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Temperatura asfaltu lanego w momencie wbudowywania powinna wynosić od 200 do 220*C w zależności od rodzaju użytego lepiszcza asfaltowego. Mieszankę asfaltu lanego należy wbudować w sposób mechaniczny przy użyciu układarki a w miejscach niedostępnych dla niej ręcznie. Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością. W przypadku układania asfaltu lanego jako warstwy ścieralnej nawierzchni, gorącą powierzchnię należy uszorstnić grysem bazaltowym otoczonym asfaltem.

Dowiedz się więcej:

Oddział Starachowice

Mirosław Kaczmarski, tel.: 695 190 068
Łukasz Jędrzejewski, tel.: 695 331 085