bitumiczne dylatacje Tarco

Oferta

Elastyczne, wodoszczelne przekrycia szczelin dylatacyjnych

Asfaltowe przekrycie dylatacyjne stanowi odcinek nawierzchni o specjalnej konstrukcji przenoszącej zarówno obciążenia wywołane naciskami kół pojazdów, jak i kompensującej odkształcenia poziome i pionowe, wywołane przemieszczeniami krawędzi szczeliny dylatacyjnej obiektu mostowego.
Jest to najprostsze, najtańsze i najszybsze do wykonania zabezpieczenie przerw dylatacyjnych w mostach o małej i średniej rozpiętości.
Dylatacje typu TARCO zabezpieczają nawierzchnię obiektów mostowych przed uszkodzeniami, wynikającymi z ruchów termicznych, drgań i przemieszczeń, spowodowanych ugięciami konstrukcji przęseł. Zabezpieczają również strefy przydylatacyjne przed napływem wody opadowej, środków odladzających i innych zanieczyszczeń z powierzchni jezdni oraz z poziomu izolacji.

Przekrycie dylatacyjne typu TARCO jest wykonywane bezpośrednio na obiekcie mostowym. Zbudowane jest z grysów łamanych ze skał magmowych oraz lepiszcza TARCOMASTIC, wykonanego na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimerów, wypełniaczy oraz substancji powierzchniowo-czynnych.
Wymiary przekrycia dobierane są indywidualnie dla każdego obiektu.

Przekrój poprzeczny jezdni - dylatacja tarcoprzekrój

Elementy składowe przekrycia:

 • Koryto przekrycia dylatacyjnego typu TARCO – przestrzeń w nawierzchni w formie schodkowej z odsadzkami, symetrycznie względem szczeliny dylatacyjnej.
 • Stabilizator – blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozją. Zamyka szczelinę dylatacyjną od góry, podtrzymuje szkielet przekrycia dylatacyjnego.
 • Membrana – jednorodna, gładka taśma na bazie polichlorku winylu (PCW-P0 lub EPDM.
 • Asfaltowa masa zalewowa TARCOMASTIC – elastyczna masa bazująca na substancjach bitumicznych – stanowi lepiszcze wypełnienia.
 • Kruszywo – łamane ( np. bazalt, granit ) o uziarnieniu od 11 do 25mm. Pełni rolę szkieletu wypełnienia.
 • Kruszywo – łamane o uziarnieniu od 2 do 5mm( np. 2/4, 2/5) do uszorstnienia przekrycia dylatacyjnego
 • Poliuretanowy profil uszczelniajacy – umieszczony w szczelinie dylatacyjnej zabezpiecza przed wypływem gorącej masy zalewowej z koryta.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przekrycia dylatacyjne typu TARCO wykonuje się według następującej kolejności robót:

 • prace przygotowawcze (wytyczenie przebiegu dylatacji, organizacja ruchu itp.)
 • wycięcie w nawierzchni zaprojektowanego koryta
 • oczyszczenie koryta i osuszenie gorącym, sprężonym powietrzem, piaskowanie jego powierzchni
 • ponowne oczyszczenie wypiaskowanego koryta sprężonym powietrzem
 • założenie muf na ewentualnych rurach osłonowych znajdujących się w chodniku
 • zapewnienie odwodnienia z poziomu izolacji (sączki ,drenaże)
 • zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej poliuretanowym profilem uszczelniającym
 • posmarowanie dna koryta masą zalewowa TARCOMASTIC
 • ułożenie symetrycznie wzdłuż szczeliny dylatacyjnej stabilizatora
 • ponowne posmarowanie szczeliny wraz ze stabilizatorem masa zalewową
 • ułożenie membrany symetrycznie względem szczeliny
 • wypełnienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzaną masą zalewową i gorącym kruszywem tak aby masa zalewowa wypełniła wszystkie przestrzenie
 • po dokładnym spenetrowaniu kruszywa (najczęściej następnego dnia) wylanie ostatniej warstwy masy z posypaniem kruszywem
 • uzupełnienie krawężników z wypełnieniem szczelin masą elastyczną
 • odtworzenie konstrukcji chodnika nad dylatacją według indywidualnego opracowania

Przekrycie dylatacyjne typu TARCO należy wykonać na całej szerokości przekroju poprzecznego mostu obejmującej jezdnię i chodniki. Konstrukcja chodnika powinna umożliwiać wycięcie w nim koryta będącego kontynuacją koryta wyciętego w jezdni obiektu.

Inne zastosowania technologii asfaltowych przekryć dylatacyjnych TARCO:

 • w strefach przejściowych między nawierzchnią, a elementami stalowymi innych urządzeń dylatacyjnych
 • w strefach przejściowych pomiędzy nawierzchnią, a blokowym urządzeniem dylatacyjnym
 • w strefach przejściowych pomiędzy nawierzchnią bitumiczną, a nawierzchnią betonową
 • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu przy przejeździe przez zniszczone urządzenia dylatacyjne typu modułowego

Zaletami asfaltowych przekryć dylatacyjnych TARCO jest to, że:

 • można je wykonywać etapami bez wyłączania jezdni z ruchu;
 • wykonuje się je w krótkim czasie (10-20 m / dobę);
 • są łatwe do zastosowania w konstrukcji jezdni istniejącej (wykonywane są w warstwach nawierzchni bez kotew); stosować je można na obiektach komunikacyjnych z konstrukcją nośną betonową, zespoloną i stalową, posiadających bitumiczną, epoksydową lub betonową nawierzchnię;
 • są tanim, szybkim i bezpiecznym sposobem zabezpieczenia obiektów przed zniszczeniami spowodowanymi przeciekami wody i innych substancji szkodliwych przez szczeliny dylatacyjne;
 • umożliwiają wykonanie remontu (wymianę) warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni bez konieczności ponownego montażu całej dylatacji;
 • nie wymagają konserwacji;

Asfaltowe przekrycia dylatacyjne TARCO od wielu lat doskonale sprawdzają się w praktyce pod warunkiem zastosowania materiałów odpowiedniej jakości i wykonania przez wyspecjalizowanych pracowników zgodnie z aprobatą techniczną.

Dowiedz się więcej:

Oddział Wrocław

Mirosław Kaczmarski, tel.: 695 190 068
Magdalena Wróblewska, tel.: 695 190 069

Oddział Starachowice

Mirosław Kaczmarski, tel.: 695 190 068
Łukasz Jędrzejewski, tel.: 695 331 085